Kluba apmeklēšanas kārtība

Kluba apmeklēšanas kārtība
Šie Noteikumi ir obligāti visiem bez izņēmumiem Latvijas Praktiskās Šaušanas Centra (turpmāk – Klubs) apmeklētājiem un ir virzīti uz maksimāli drošas un komfortamblas atmosfēras izveidi visim klātesošiem iestādes darba laikā, lūdzam tos izlasīt un ievērot.
Pieņemot lēmumu ieiet Klubā, apmeklētājs apstiprina savu piekrišanu šiem Noteikumiem.
Klubs ir privāta iestāde un uzstādītie Noteikumi nevar būt apstrīdēti ar Kluba apmeklētājiem.
1. Vispārīgie Noteikumi
1.1. Kluba adrese: Rīga, LV1004, Džūkstes 6a.
1.2. Kluba darba laiks: no plkst. 10.00 līdz 20.00, izejamās dienās no 11.00 līdz 20.00.
1.3. Pieraksts uz nodarbībām šaušanas galērijās notiek līdz plkst. 18-00.
1.4. Kluba Administrācija atstāj aiz sevis tiesības bez iepriekšējās paziņošanas apmeklētājiem un Kluba biedriem koriģēt darba grafiku un ienest izmaiņas Kluba darbībā.
1.5. Kluba Noteikumi ir vienādi visiemkompleksa apmeklētājiem.
1.6. Apmeklējot kompleksu, apmsklētājiem ir jāuzrada personālam personas apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte), bez kura nevar saņemt atļauju piedalīties šaušanā vai iestāties Klubā. Ārvalstu pilsoņi un personas bez pavalstniecības arī var kļūt par Kluba biedriem un apmeklēt šaušans zonu.
1.7. Dažos gadījumos Klubs pēc saviem ieskatiem var pieprasīt kandidātiem uz Kluba biedra statusu iziet medicīnisko komisiju ieroču glabāšanai/nēsāšanai. Atteikšanās no medicīniskās komisijas var tikt uzskatīta par pamatojumu atteikt piedalīties Kluba treniņos. Medicīniskās komisijas rezutāti jebkurā gadījumā ir konfidenciālā informācija.
1.8. Gadījumā, ja apmeklētāji pārkāpj sabidriskās kārtības noteikumus vai rada briesmas personāla, citu apmeklētāju dzīvībai vai veselībai, kā arī citos gadījumos, administrācijs vai apsardzes dienesta darbinieks ir tiesīgs atteikt jebkuram apmeklētājam pakalpojumu sniegšanā vai izraidīt no Kluba teritorijas jebkurā laikā, bez iemesla paskaidrojumiem un apmeklētāja iemaksu kompensācijas.
1.9. Kluba administrācija nenes atbildību par traumām un nelaimes gadījumiem, kas gūti Kluba teritorijā, ko guvuši Kluba apmeklētāji Noteikumu neievērošanās dēļ, ja administrācijas vainas, izrasījušas kaitējuma radīšanu, juridiskais fakts netiks noteikts ar tiesas lēmumu, kas oficiāli stājies spēkā.
1.10. Kluba administrācija nenes atbildību par apģērba, dokumentu, viedtālruņu, juvelieru izstrādājumu un citu vērtīgo mantu saglabāšanu, ja tie ir atstāti bez uzraudzības vai nozaudētu Kluba teritorijā. Esiet uzmanīgi un neatstājiet savas personīgas mantas bez uzraudzības.
1.11. Kluba adinistrācijas pārstāvjiem ir tiesības ierobežot apmeklētāju skaitu pēc saviem ieskatiem, kā arī attekt atsevišķām personām ieiet Klubā pat ar Kluba karti, bez iemēsla paskaidrošanas.
1.12. Kluba administrācija ir tiesīga neielaist Klubā vai palūgt atstāt ķluba teritoriju un/vai telpas personas, kuram ir alkoholiskā vai narkotiskā reibuma stāvoklī, vai viņu agresivā uzvedība vai neadekvātā rīcība liek uztraukties citiem Kluba apmeklētājiem vai apdraud viņu drošību. Tādā gadījumā zaudējumi, ko pārdzīvu minēta persona, netiek kompensēti.
1.13. Kluba personālam ir tiesības izvēles kārtā palūgt Kluba apmeklētājiem uzrādīt viņu personīgas mantas pārbaudei aizliegto ienešanai priekšmetu un vielu esamībai. Gadījumā, ja apmeklētājs atsakās uzrādīt mantas pārbaudei, administrācijai ir tiesības atteikties apkalpot šādu apmeklētāju un palūgt viņu atstāt Kluba teritoriju. Atbildība par aizliegto priekšmetu un vielu ienešanu Klubā paliek uz apmeklētāja, kurš šo darbību ir veicis.
1.14. Ja Kluba teritorijā tiek atrasti aizdomīgie priekšmeti un vielas, kas ir aizliegtas ienešanai, apmeklētājam ir nekavējoties jāziņo par to instruktoram, administrācijas vai Kluba apsardzes dienesta darbiniekam.
1.15. Gadījumā, ja apmeklētājs ir nodarījis materiālo kaitējumu Klubam, administrācijas un apsardzes dienesta darbiniekiem ir tiesības likt viņam atstāt Kluba telpas, vai aizturēt līdz atbrauks tiesībsargājošo orgānu darbinieki. Klubam nodarītais materiālais zaudējums var tikt pieprasīts no vainīgām personām brīvprātīgi vai tiesas ceļā.
1.16. Vienreizējam drošības tehnikas pārkāpumam, apejoties ar ieročiem Kluba telpās, kā arī šo Kluba apmeklēšanas Noteikumu pārkāpumam, sekos pārkāpušas personas atstādīšana no nodarbības, ieskaitot treniņu šaušanu, vai diskvalifikāciju sacensību laikā. Atkārtoti pārkāpjot Noteikumus, personai tiek anulēta biedrība Klubā.
1.17. Atstādot personu no mācību-treniņu nodarbības, diskvalificējot vai anulējot biedrību Klubā, iemaksas, ko persona veica, apmaksājot Kluba pakalpojumus, netiek atgrieztas vai kompansējamas.
2. Klubā aizliegts:
2.1. atrasties alkohola, medikamntozā vai narkotiskā reibuma stāvoklī. Kluba personālam ir tiesības Kluba apmeklētāju iziet pārbaudi uz Alkotesterā (Alkometra);
2.2. smēķēt ārpus speciāli tam atvēlētām vietām, lietot, izplatīt alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas un aizliegtus lietošanai medikamnetus;
2.5. atrasties agresīvi noskaņotām personām, kas pārkāp sabiedrības drošību;
2.6. lietot lāmu vārdus;
2.5. ieiet Kluba šaušanas zonā personām, kas ir jaunākas par 12 gadim bez vecāku vai tiesīgo pārstāvju klātbūtnes;
2.6. arasties personām netīrās vai smērējošās drēbēs;
2.7. atrasties ar mājas dzīvniekiem;
2.8. ienest jebkāda veida iročus, ieskaitot medību, ierobežotās iedarbības, dienesta, sporta, durošus un griezošus instrumentus, sprāgstošās un viegli uzliesmojušās vielas, jebkādus pāsaizsardzības līdzekļus, kā arī lielgabarīta somas un priekšmetus, bez transportēšanas saskaņošanas ar Kluba administrāciju;
2.9. ienest pārtikas produktus, dzērienus, lietot tos Kluba teritorijā;
2.10. ieiet iekšējās telpās bez administratora vai instruktora pavadīšanas;
2.11. iznest no Kluba interjera priekšmetus, čaulas, patronas, ieročus, sporta inventāru un citus priekšmetus, kas ir Kluba īpašums;
2.12. izvietot sludinājumus, reklāmas materiālus, veikt aptaujas un izplatīt preces bez rakstiskās administrācijas atļaujas;
2.13. izmantot atklāto liesmu, pielietot sprāgstošās un viegli uzliesmojošās vielas, tai skaitā pirotehniskus izstrādājumus (feierverkus, petardas utt.);
2.14. nodarīt kaitējumu telpām, ēkām, aprīkojumam, interjeram un citai Kluba mantai;
2.15. provocēt konfliktus un iesaistīties kautiņos;
2.16. izrādīt necieņu pret Kluba administrāciju, instruktoriem, apkalpojušo personālu, citiem Kluba darbiniekiem, kā arī citiem Kluba apmeklētājiem.
3. Kluba šaušanas zonā apmeklētājam ir pienākumi:
3.1. iziet sākuma instruktāžu drošības tehnikā, apejoties ar ieročiem un uzvedības Noteikumiem Klubā;
3.2. uzvilkt šaušanas aizsargbrilles, pirms ieejas šaušanas zonā, un nevilkt nost, kā arī ieteicams izmantot austiņas vai citus auss aizsarglīdzekļus.
3.3. precīzi pildīt instruktora norādījumus;
3.4. ievērot drošības tehniku apejoties ar ieročiem;
3.5. ķerties pie šaušanas ar ieročiem tikai iepazīstoties ar tā uzbūvi, sastāvdaļu mijiedarbības kārtību, pielādēšanas un izlādēšanas kārtību, ar tēmēšanas un šaušanas metodēm;
3.6. turēt ieroci izlādētu, ja tas netiek izmantots šaušanai;
3.7. pielādēt ieroci tikai pēc instruktora komandas;
3.8. pārliecināties, ka šaušanas virzienā nav priekšmetu, kas var izraisīt rikošetu;
3.9. turēt ieroci ugunslīnijā tādā veidā, lai stobrs būtu virzīts uz mērķu pusi, ja tas pat nav pielādēts;
3.10. atrodoties ugunslīnijā, netēmēt uz priekšmetiem, kas neattiecas uz vingrinājuma izpildi, pat ja ierocis nav pielādēts;
3.11. pārbaudīt stobra kanālus pirms un pēc šaušanas uz lieko priekšmetu atrašanos tajos un nepieciešamības gadījumā izņemt tos;
3.12. atvērt ieroča aizslēgu ne ātrāk kā pēc 5 sekundēm kļūmes gadījumā, lai nenotiktu atliktais šāviens pie atvērta aizslēga;
3.13. pēc vingrinājuma beigām izlādēt ieroci, uzrādīt instruktoram, un pēc viņa komandas izdarīt kontrolnospiedienu uz mēlītes un ielikt to makstī;
3.14. izņemt ieroci no maksts tikai pēc instruktora komandas, viņa klātbūtnē, drošā virzienā;
3.15. nodot ieroci citam šāvējam tikai pēc instruktora komandas, viņa klātbūtnē, drošā virzienā;
3.16. izbeigt šaušanu, ja ir notikusi ķļūme, un paziņot par to instruktoram;
3.17. turpināt šaušanu tikai pēc kļūmes novēršanas vai aprīkojuma maiņas;
3.18. atgriezt šaušanas ieroci darba kārtībā instruktoram pēc nodarbību beigām.
4. Kluba šaušanas zonā aizliegts:
4.1. ņemt nost šaušanas brilles, atrodoties galērijā;
4.2. ieiet šaušanas zonā, pielādēt ieroci un šaut ar to bez instruktora klātbūtnes un viņa komandas;
4.3. virzīt ieroci clvēku virzienā, ja tas pat nav pielādēts;
4.4. pagriezt ieroci uguslīnijā uz pretējo šaušanas virzienam pusi;
4.5. pieskarties ierocim, kad šaušanas zonā atrodas cilvēki;
4.6. atrasties ar munīciju drošības zonā;
4.7. izmantot ieročus, kas nav tehniskā kārtībā;
4.8. nosūtīt patronu patrontelpā ar spēku, vai sist pa to;
4.9. izmantot patronas, kas nav domātas šaušanai ar šo ieroča modeli;
4.10. izmantot šaušanai patronas, kas nav tehniskā kondīcijā, patronas ar notecējušo derīguma termiņu un patronas pēc kļūmes, vai patronas, kas ir upildītas ar priekšmetiem, ksa nav domāti izmantošanai mērķu šaušanai;
4.11. patstavīgi veikt izjaukšanu, salikšanu, pamata memezglu u mehānismu remontu, ienest tajos konstruktīvās izmaiņas;
4.12. veikt šaušanu alkohola, narkotisko vai cita veida reibumā;
4.13.veikt apmācību personām, kas nav Kluba darbinieki, bez administrācijas rakstiskās piekrišanas uz to;
4.14. ieiet dienesta telpās, domātās tikai Kluba personālam, izņemot gadījumus, kad uz to ir speciālais uzaicinājums;
4.15. pamest šaušanas zonu nebrīdinot instruktoru.
5. Par ierobezojumiem piekļuvei Kluba šaušanas zonā:
5.1. Šaušana ar garstobra ieročiem Ķlubā bez instrktora klātbūtnes ir aizliegta.
5.2. Aizliegts Kluba apmeklētājiem ienest šaušanas zonā personīgus garstobra ieročus.
5.3. Ienest garstobra ieročus, lai atlasīt un noregulēt optiskus, kolimatora un citas tēmēšanas ierīces, Kluba šaušanas zonā apmeklētāji drīkst tikai pamatojoties uz Kluba Direktora rakstiskās atļaujas pēc iepriekšējās saskaņošanas un attiecīga ieraksta izdarīšanas ieroču ienešanas reģistrācijas žurnālā, norādot ieroča datus, ienešanas mērķi, ienešanas un iznešanas laikus.
5.4. Ienest Kluba šaušanas zonā personīgus apbalvojuma, dienesta ieročus Kluba apmeklētāji un darbinieki drīkst tikai pēc Kluba personālam pārbaudot atļauju dokumentus uz šiem ieročiem, izlādētā stāvoklī, magazīnu turot atsevišķi no pistoles, izdarot attiecīgo ierakstu ieroča ienešanas reģistrācijas žurnālāar īpašnieka datu, ieroča ienešanas mērķa, ienešanas un iznešanas laika reģistrāciju.
Jebkādus priekšlikumus Kluba darbam Jūs varat izteikt atsauksmju un sūdzību grāmatā vai mūsu mājas lapā www.lpsc.lv
Sazināties ar administrāciju var pa tālruni +37125442544, e-pasts info@lpsc.lv.
Redakcija №1 no 01.10.2016.
Lūdzu, atstājiet jūsu tālruņa numuru un mēs sazināsimies ar jums prātīgā vai darba laikā.
Ja lieta neatliekamā, lūdzu zvanīt +371 25442544